Kết quả kỳ họp thứ XI Quốc hội khóa XIV

Trong thời gian 12 ngày, từ ngày 24/3 đến ngày 8/4/2021, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Đây là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với nội dung trọng tâm là tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và kiện toàn nhân sự lãnh đạo bộ máy Nhà nước.

Về công tác tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013; đồng thời chú trọng việc nâng cao chất lượng các đạo luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Quốc hội cũng đã tăng cường hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát; đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng có tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Các cơ quan của Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nỗ lực, quyết tâm cao, không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành để triển khai nhiều việc lớn, nội dung quan trọng, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hội đồng dân tộc, các ủy ban đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan chuyên môn của Quốc hội. Các Đoàn đại biểu Quốc hội có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động của Quốc hội, phát huy vai trò cầu nối giữa Quốc hội với địa phương. Bên cạnh đó, Quốc hội đã phân tích, làm rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức, hoạt động của mỗi cơ quan. Trên cơ sở đó ban hành nhiều Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Về công tác nhân sự: nội dung trọng tâm của kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao. Cụ thể, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 3 Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, nămỦy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm 3 Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việcbổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách2 Phó Chủ tịch, 8Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; danh sáchPhó Chủ tịch và 3 Ủy viên Hội đồng quốc phòng - an ninh. Sau khi được bầu,Chủ tịch Quốc hội,Chủ tịch nước,Thủ tướng Chính phủđã tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp. Quốc hội tin tưởng các vị lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Về công tác xây dựng pháp luật: sau khi xem xét kỹ lưỡng, với tỷ lệ tán thành cao (94,58%), Quốc hội đã thông quaLuật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)gồm 8 Chương và 55 Điều. Luật được sửa đổi nhằm tăng cường quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy; củng cố lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy và mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã thông quaNghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nộinhằm đáp ứng yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng lớn của chính quyền thành phố Hà Nội, bảo đảm hài hòa với việc bố trí số lượng và chức danh đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Trong đó, quy định từ nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, HĐND thành phố Hà Nội được bố trí tối đa 19 đại biểu hoạt động chuyên trách. So với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội sẽ tăng thêm tối đa 9 đại biểu, nhưng so với nhiệm kỳ 2016-2021 thì chỉ tăng thêm 1 đại biểu.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội cũng đã nghebáo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã khép lại đúng vào thời gian chuẩn bị cho sự tiếp nối trọng trách và truyền thống của Quốc hội Việt Nam. Tin tưởng rằng, những thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm qua sẽ tạo nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XV và các khóa sau tiếp tục kế thừa, phát huy, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hà Nghĩa

Kết quả kỳ họp thứ XI Quốc hội khóa XIV

Đăng lúc: 08/05/2021 20:48:43 (GMT+7)

Trong thời gian 12 ngày, từ ngày 24/3 đến ngày 8/4/2021, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Đây là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với nội dung trọng tâm là tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và kiện toàn nhân sự lãnh đạo bộ máy Nhà nước.

Về công tác tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013; đồng thời chú trọng việc nâng cao chất lượng các đạo luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Quốc hội cũng đã tăng cường hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát; đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng có tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Các cơ quan của Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nỗ lực, quyết tâm cao, không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành để triển khai nhiều việc lớn, nội dung quan trọng, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hội đồng dân tộc, các ủy ban đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan chuyên môn của Quốc hội. Các Đoàn đại biểu Quốc hội có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động của Quốc hội, phát huy vai trò cầu nối giữa Quốc hội với địa phương. Bên cạnh đó, Quốc hội đã phân tích, làm rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức, hoạt động của mỗi cơ quan. Trên cơ sở đó ban hành nhiều Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Về công tác nhân sự: nội dung trọng tâm của kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao. Cụ thể, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 3 Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, nămỦy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm 3 Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việcbổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách2 Phó Chủ tịch, 8Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; danh sáchPhó Chủ tịch và 3 Ủy viên Hội đồng quốc phòng - an ninh. Sau khi được bầu,Chủ tịch Quốc hội,Chủ tịch nước,Thủ tướng Chính phủđã tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp. Quốc hội tin tưởng các vị lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Về công tác xây dựng pháp luật: sau khi xem xét kỹ lưỡng, với tỷ lệ tán thành cao (94,58%), Quốc hội đã thông quaLuật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)gồm 8 Chương và 55 Điều. Luật được sửa đổi nhằm tăng cường quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy; củng cố lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy và mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã thông quaNghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nộinhằm đáp ứng yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng lớn của chính quyền thành phố Hà Nội, bảo đảm hài hòa với việc bố trí số lượng và chức danh đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Trong đó, quy định từ nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt thời gian thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, HĐND thành phố Hà Nội được bố trí tối đa 19 đại biểu hoạt động chuyên trách. So với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội sẽ tăng thêm tối đa 9 đại biểu, nhưng so với nhiệm kỳ 2016-2021 thì chỉ tăng thêm 1 đại biểu.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội cũng đã nghebáo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã khép lại đúng vào thời gian chuẩn bị cho sự tiếp nối trọng trách và truyền thống của Quốc hội Việt Nam. Tin tưởng rằng, những thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu của chặng đường vẻ vang 75 năm qua sẽ tạo nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XV và các khóa sau tiếp tục kế thừa, phát huy, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC