Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Bỉm Sơn: Quý 1/2021, tổng dư nợ cho vay đạt 105.720 triệu đồng

Trong quý I/2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đưa nguồn vốn chính sách tín dụng đúng đối tượng, hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tính đến ngày 31/3/2021, PhòngGiao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đang triển khai thực hiện 11 chương trình tín dụng; Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng là 105.720 triệu đồng, tăng 3.461 triệu đồng so với đầu năm, với 2.552 khách hàng, dư nợ bình quân 41,4 triệu đồng/khách hàng. Tăng trưởng dư nợ chủ yếu tập trung vào một số chương trình tín dụng như: Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 1.305 triệu đồng; Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 450 triệu đồng; Cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 2.965 triệu đồng. Cũng trong Quý I/2021, Doanh số thu nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đạt 6.614 triệu đồng; Tỷ lệ thu lãi bình quân đạt 99,8%.

Trong Quý II/2021, PhòngGiao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tiếp tục tham mưu choTrưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cho các thành viênBan Đại diện; Chủ động phối hợp với cấp Ủy, Chính quyền phường, xã, các tổ chức nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn tập trung xử lý các khoản nợ đến hạn; đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm, tập trung mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh và Thị xã giao trong năm 2021.
Nguyễn Tới

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Bỉm Sơn: Quý 1/2021, tổng dư nợ cho vay đạt 105.720 triệu đồng

Đăng lúc: 07/05/2021 08:17:25 (GMT+7)

Trong quý I/2021, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đưa nguồn vốn chính sách tín dụng đúng đối tượng, hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tính đến ngày 31/3/2021, PhòngGiao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đang triển khai thực hiện 11 chương trình tín dụng; Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng là 105.720 triệu đồng, tăng 3.461 triệu đồng so với đầu năm, với 2.552 khách hàng, dư nợ bình quân 41,4 triệu đồng/khách hàng. Tăng trưởng dư nợ chủ yếu tập trung vào một số chương trình tín dụng như: Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 1.305 triệu đồng; Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 450 triệu đồng; Cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 2.965 triệu đồng. Cũng trong Quý I/2021, Doanh số thu nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đạt 6.614 triệu đồng; Tỷ lệ thu lãi bình quân đạt 99,8%.

Trong Quý II/2021, PhòngGiao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tiếp tục tham mưu choTrưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cho các thành viênBan Đại diện; Chủ động phối hợp với cấp Ủy, Chính quyền phường, xã, các tổ chức nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn tập trung xử lý các khoản nợ đến hạn; đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm, tập trung mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh và Thị xã giao trong năm 2021.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC