Truy cập

Hôm nay:
674
Hôm qua:
1021
Tuần này:
1695
Tháng này:
107806
Tất cả:
4684490

Bỉm Sơn xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua năm 2023

Năm 2023 là năm có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Thị xã phát động phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; trong đó, xác định rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Với chủ đề thi đua xuyên suốt: Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thị xã đoàn kết, năng động, sáng tạo, linh hoạt, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”; Trong đó, hưởng ứng, triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thị xã xác định nội dung phong trào thi đua gồm 10 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Một, tiếp tục quán triệt việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; giữ vững thành quả chống dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới và tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch.

Hai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tác động lan tỏa, thân thiện với môi trường.

Ba, phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh. Tập trung tích tụ đất đai, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ, kiểm soát tốt dịch bệnh.

Bốn, triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Tổ chức lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Hoàn thiện phương án khoanh vùng các khu bảo vệ di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn thị xã.

Năm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Kết luận số 10 - KL/TU của Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng phường đạt chuẩn Đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di tích nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thị xã.

Sáu, giữ vững và phát huy thành tích giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội và đời sống Nhân dân. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Bảy, đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các tổ chức và người dân; cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và tổ chức mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp thị xã (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp thị xã (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - Truyền thông (ICT-Index).

Tám, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chín, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng và sức mạnh của lực lượng quân sự, công an; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an xã, lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Mười, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để tạo đột phá trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Thi đua nâng cao vai trò, trách nhiệm và hành động của từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nguyễn Tới

Bỉm Sơn xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua năm 2023

Năm 2023 là năm có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Thị xã phát động phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; trong đó, xác định rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Với chủ đề thi đua xuyên suốt: Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thị xã đoàn kết, năng động, sáng tạo, linh hoạt, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”; Trong đó, hưởng ứng, triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thị xã xác định nội dung phong trào thi đua gồm 10 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Một, tiếp tục quán triệt việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; giữ vững thành quả chống dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới và tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch.

Hai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có tác động lan tỏa, thân thiện với môi trường.

Ba, phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh. Tập trung tích tụ đất đai, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ, kiểm soát tốt dịch bệnh.

Bốn, triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Tổ chức lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Hoàn thiện phương án khoanh vùng các khu bảo vệ di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn thị xã.

Năm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Kết luận số 10 - KL/TU của Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng phường đạt chuẩn Đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di tích nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thị xã.

Sáu, giữ vững và phát huy thành tích giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội và đời sống Nhân dân. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Bảy, đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các tổ chức và người dân; cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và tổ chức mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp thị xã (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp thị xã (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - Truyền thông (ICT-Index).

Tám, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chín, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng và sức mạnh của lực lượng quân sự, công an; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an xã, lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Mười, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để tạo đột phá trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Thi đua nâng cao vai trò, trách nhiệm và hành động của từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC