Chuần bị tốt các điều kiện cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

Ngày 7/7 tới đây, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ chính thức bắt đầu. Đến thời điểm này, tất cả các điểm thi trên địa bàn thị xã đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để kỳ thi diễn ra thành công.

Kỳ thi tt nghip THPT năm 2022 th xã Bm Sơn có 743 thí sinh đăng ký d thi. Th xã có 2 đim thi đt ti Trường THPT Lê Hng Phong và Trường THPT Bm Sơn, vi tng s 23 phòng thi, c th: Đim thi ti trường THPT Lê Hng Phong có 13 phòng thi vi 297 thí sinh, trong đó 274 thí sinh là hc sinh ca Trường THPT Lê Hng Phong và 23 thí sinh t do; Đim thi ti Trường THPT Bm Sơn gm 20 phòng thi vi 446 thí sinh, trong đó 327 thí sinh là hc sinh ca Trường THPT Bm Sơn và 119 thí sinh là hc sinh ca Trường Trung cp Ngh Bm Sơn.

Đến nay, các đim thi trên đa bàn th xã đã cơ bn hoàn tt các điu kin v cơ s vt cht, b trí, sp xếp các phòng thi đm bo không gian, ánh sáng, qut đin đy đ. B trí phòng thi d phòng; phòng làm vic ca cán b, giáo viên làm nhim v; phòng qun lý đ thi, bài thi, b trí camera an ninh giám sát... Công an th xã cũng đã phân công nhim v cho 16 cán b, chiến s trin khai các bin pháp nghip v đ t chc thc hin tt các yêu cu, nhim v đm bo an ninh, an toàn cho Kỳ thi tt c các khâu: An ninh trt t ti các đim thi; đm bo an toàn giao thông; phòng cháy, cha cháy; công tác bo qun đ thi, bài thi; công tác vn chuyn và bàn giao đ thi, bài thi; công tác coi thi... Trước đó, công tác ôn tp cho hc sinh lp 12 đã được các nhà trường thc hin theo hướng dn ca S Giáo dc và Đào to Thanh Hóa; các trường đã t chc kho sát, đánh giá hc sinh đ có s điu chnh phương pháp ôn tp cho phù hp, c giáo viên dy ph đo min phí đi vi hc sinh yếu, hc sinh chưa đt qua các kỳ kim tra…
Ti kỳ thi tt nghip THPT năm 2022, các thí sinh s làm 3 bài thi đc lp là Toán, Ng văn, Ngoi ng và 1 bài thi t hp Khoa hc t nhiên (gm các môn thi thành phn: Vt lý, Hóa hc, Sinh hc) hoc 1 bài thi t hp Khoa hc Xã hi (gm các môn thành phn: Lch S, Đa lý, Giáo dc công dân), vi lch thi như sau:

Ngày 7/7, bui sáng thi môn Ng văn, thi gian làm bài 120 phút; bui chiu thi môn Toán. Ngày 8/7, bui sáng các thí sinh làm bài thi t hp Khoa hc t nhiên hoc bài thi T hp Khoa hc xã hi, thi gian làm bài 150 phút; bui chiu thi môn Ngoi ng, thi gian làm bài 60 phút.

Tin tưởng rng, vi s ch đo sát sao ca S Giáo dc - Đào to Thanh Hóa, UBND Th xã, s phi hp ca các cơ quan, ban, ngành, đoàn th, các phường, xã; s tích cc trong quá trình hc, ôn tp ca thy và trò các nhà trường, kỳ thi Tt nghip THPT năm 2022 trên đa bàn th xã Bm Sơn s din ra an toàn, cht lượng, nghiêm túc và đúng quy chế.
Nguyn Ti

Chuần bị tốt các điều kiện cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

Đăng lúc: 05/07/2022 16:30:32 (GMT+7)

Ngày 7/7 tới đây, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ chính thức bắt đầu. Đến thời điểm này, tất cả các điểm thi trên địa bàn thị xã đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để kỳ thi diễn ra thành công.

Kỳ thi tt nghip THPT năm 2022 th xã Bm Sơn có 743 thí sinh đăng ký d thi. Th xã có 2 đim thi đt ti Trường THPT Lê Hng Phong và Trường THPT Bm Sơn, vi tng s 23 phòng thi, c th: Đim thi ti trường THPT Lê Hng Phong có 13 phòng thi vi 297 thí sinh, trong đó 274 thí sinh là hc sinh ca Trường THPT Lê Hng Phong và 23 thí sinh t do; Đim thi ti Trường THPT Bm Sơn gm 20 phòng thi vi 446 thí sinh, trong đó 327 thí sinh là hc sinh ca Trường THPT Bm Sơn và 119 thí sinh là hc sinh ca Trường Trung cp Ngh Bm Sơn.

Đến nay, các đim thi trên đa bàn th xã đã cơ bn hoàn tt các điu kin v cơ s vt cht, b trí, sp xếp các phòng thi đm bo không gian, ánh sáng, qut đin đy đ. B trí phòng thi d phòng; phòng làm vic ca cán b, giáo viên làm nhim v; phòng qun lý đ thi, bài thi, b trí camera an ninh giám sát... Công an th xã cũng đã phân công nhim v cho 16 cán b, chiến s trin khai các bin pháp nghip v đ t chc thc hin tt các yêu cu, nhim v đm bo an ninh, an toàn cho Kỳ thi tt c các khâu: An ninh trt t ti các đim thi; đm bo an toàn giao thông; phòng cháy, cha cháy; công tác bo qun đ thi, bài thi; công tác vn chuyn và bàn giao đ thi, bài thi; công tác coi thi... Trước đó, công tác ôn tp cho hc sinh lp 12 đã được các nhà trường thc hin theo hướng dn ca S Giáo dc và Đào to Thanh Hóa; các trường đã t chc kho sát, đánh giá hc sinh đ có s điu chnh phương pháp ôn tp cho phù hp, c giáo viên dy ph đo min phí đi vi hc sinh yếu, hc sinh chưa đt qua các kỳ kim tra…
Ti kỳ thi tt nghip THPT năm 2022, các thí sinh s làm 3 bài thi đc lp là Toán, Ng văn, Ngoi ng và 1 bài thi t hp Khoa hc t nhiên (gm các môn thi thành phn: Vt lý, Hóa hc, Sinh hc) hoc 1 bài thi t hp Khoa hc Xã hi (gm các môn thành phn: Lch S, Đa lý, Giáo dc công dân), vi lch thi như sau:

Ngày 7/7, bui sáng thi môn Ng văn, thi gian làm bài 120 phút; bui chiu thi môn Toán. Ngày 8/7, bui sáng các thí sinh làm bài thi t hp Khoa hc t nhiên hoc bài thi T hp Khoa hc xã hi, thi gian làm bài 150 phút; bui chiu thi môn Ngoi ng, thi gian làm bài 60 phút.

Tin tưởng rng, vi s ch đo sát sao ca S Giáo dc - Đào to Thanh Hóa, UBND Th xã, s phi hp ca các cơ quan, ban, ngành, đoàn th, các phường, xã; s tích cc trong quá trình hc, ôn tp ca thy và trò các nhà trường, kỳ thi Tt nghip THPT năm 2022 trên đa bàn th xã Bm Sơn s din ra an toàn, cht lượng, nghiêm túc và đúng quy chế.
Nguyn Ti

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC