Đại hội CCB Thị xã Bỉm Sơn lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong 2 ngày 3 và 4/7/ 2022, Hội cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Luân - Phó Chủ tịch thường trực CCB Tỉnh Thanh Hóa.

DHCCB1.jpg


V phía Th xã có các đng chí Nguyn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trc Thy, Ch tch HĐND Th xã; Trnh Tun Thành – Phó Bí thư Thy, Ch tch UBND Th xã; cùng các đng chí trong Ban Thường v Thy, thường trc HĐND, lãnh đo UBND, trưởng các Ban Xây dng Đng Thy; anh hùng Lc lượng vũ trang nhân dân, trưởng các phòng, ban UBND Th xã; lãnh đo các cơ quan, doanh nghip, xã phường và 109 đi biu cu chiến binh đi din cho hơn 3.000 hi viên trên đa bàn Th xã.

Đánh giá nhim kỳ 2017 – 2022, Hi cu chiến binh Th xã Bm Sơn đã vn đng cán b, hi viên đoàn kết, gi vng và phát huy bn cht, truyn thng b đi c H, hoàn thành 11/11 ch tiêu ch yếu Đi hi ln th VI đ ra, trong đó có 4 ch tiêu hoàn thành vượt mc kế hoch. Các cp hi đã tích cc tham gia xây dng bo v Đng, chính quyn, chế đ xã hi ch nghĩa và bo v nhân dân; đi mi ni dung, phương thc hot đng hướng mnh v cơ s, đưa các hot đng ngày càng đi vào chiu sâu và mang li hiu qu thiết thc. Trong 5 năm, Hi đã nhn y thác vi Ngân hàng chính sách xã hi giúp hi viên vay vn phát trin kinh tế vi tng dư n trên 16,5 t đng; xây dng qu hi đt 3,2 t đng; giúp đ 20 hi viên thoát nghèo; h tr 24 hi viên khó khăn xây mi và sa nhà vi tng s tin hàng trăm triu đng; phi hp vi Đoàn thanh niên và các Nhà trường t chc 45 bui giáo dc truyn thng cho gn 14.000 lượt hc sinh. Cùng vi đó, Hi đã quan tâm xây dng t chc hi. Cũng trong 5 năm, các cp hi đã kết np mi được 419 hi viên, nâng tng s hi viên lên 3.085 người. Bình xét hàng năm có 100% t chc Hi cơ s đt trong sch vng mnh; trong đó có 70% hi cơ s đt trong sch vng mnh xut sc; hi viên CCB gương mu đt trên 97% gia đình hi viên văn hóa đt trên 97%.

Bước sang nhim kỳ 2022 – 2027, Hi CCB Th xã Bm Sơn đ ra phương hướng: Đoàn kết tp hp các thế h Cu chiến binh tiếp tc phát huy phm cht “B đi c H”, truyn thng “Trung thành – Đoàn kết – Gương mu – Đi mi”; không ngng đi mi ni dung, phương pháp, tác phong công tác, xây dng t chc Hi vng mnh toàn din, hoàn thành xut sc nhim v được giao. Tích cc tham gia nhim v phát trin kinh tế - xã hi, đm bo quc phòng, an ninh; góp phn cùng Đng b, chính quyn và nhân dân Th xã thc hin thng li Ngh quyết Đi hi Đng b Th xã ln th XI và Ngh quyết Đi hi đi biu Hi CCB tnh ln th VII nhim kỳ 2022 – 2027.

Phát biu ti Đi hi, Phm Văn Luân - Phó Ch tch thường trc CCB Tnh Thanh Hóa và đng chí Nguyn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trc Thy ghi nhn và biu dương nhng kết qu mà công tác Hi và phong trào CCB Th xã đã đt được trong nhim kỳ qua, ni bt là trong công tác xây dng, bo v Đng, Chính quyn, chế đ xã hi ch nghĩa và nhân dân; tham gia các phong trào ca đa phương; giúp nhau phát trin kinh tế, gim nghèo; giáo dc truyn thng cho thế h tr. Các đng chí cũng thng thn ch ra nhng tn ti, hn chế cn khc phc và đ ngh trong nhim kỳ ti Hi CCB Th xã tp trung thc hin mt s nhim v trng tâm. Đó là: Tiếp tc thc hin hiu qu công tác giáo dc chính tr tư tưởng cho hi viên và giáo dc truyn thng cho thế h tr; bám sát ch trương, đnh hướng phát trin ca Th xã đ xây dng các kế hoch, chương trình tham gia phát trin kinh tế - xã hi,bo đm quc phòng, an ninh; tham gia xây dng Đng, chính quyn trong sch vng mnh; đng thi bu ra Ban chp hành khóa mi đ sc lãnh đo và t chc thng li Ngh quyết Đi hi.

Nhân dp này, Ban chp hành Đng b th xã Bm Sơn đã tng Hi CCB Th xã bc trướng mang dòng ch: “Phát huy phm cht “B đi c H”, truyn thng Trung thành – Đoàn kết – Gương mu – Đi mi góp phn xây dng Th xã Bm Sơn giàu đp, văn minh”; Ch tch UBND Th xã tng giy khen cho 21 cá nhân có thành tích trong hot đng Hi CCB Th xã nhim kỳ 2017 – 2022.

DHCCB2.JPG
Vi tinh thn tp trung, dân ch, Đi hi đã bu ra Ban chp hành khóa mi gm 15 đng chí và bu đoàn đi biu đi d Đi hi CCB Tnh Thanh Hóa gm 5 đng chí.
Hà Nghĩa

Đại hội CCB Thị xã Bỉm Sơn lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đăng lúc: 05/07/2022 16:30:22 (GMT+7)

Trong 2 ngày 3 và 4/7/ 2022, Hội cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Luân - Phó Chủ tịch thường trực CCB Tỉnh Thanh Hóa.

DHCCB1.jpg


V phía Th xã có các đng chí Nguyn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trc Thy, Ch tch HĐND Th xã; Trnh Tun Thành – Phó Bí thư Thy, Ch tch UBND Th xã; cùng các đng chí trong Ban Thường v Thy, thường trc HĐND, lãnh đo UBND, trưởng các Ban Xây dng Đng Thy; anh hùng Lc lượng vũ trang nhân dân, trưởng các phòng, ban UBND Th xã; lãnh đo các cơ quan, doanh nghip, xã phường và 109 đi biu cu chiến binh đi din cho hơn 3.000 hi viên trên đa bàn Th xã.

Đánh giá nhim kỳ 2017 – 2022, Hi cu chiến binh Th xã Bm Sơn đã vn đng cán b, hi viên đoàn kết, gi vng và phát huy bn cht, truyn thng b đi c H, hoàn thành 11/11 ch tiêu ch yếu Đi hi ln th VI đ ra, trong đó có 4 ch tiêu hoàn thành vượt mc kế hoch. Các cp hi đã tích cc tham gia xây dng bo v Đng, chính quyn, chế đ xã hi ch nghĩa và bo v nhân dân; đi mi ni dung, phương thc hot đng hướng mnh v cơ s, đưa các hot đng ngày càng đi vào chiu sâu và mang li hiu qu thiết thc. Trong 5 năm, Hi đã nhn y thác vi Ngân hàng chính sách xã hi giúp hi viên vay vn phát trin kinh tế vi tng dư n trên 16,5 t đng; xây dng qu hi đt 3,2 t đng; giúp đ 20 hi viên thoát nghèo; h tr 24 hi viên khó khăn xây mi và sa nhà vi tng s tin hàng trăm triu đng; phi hp vi Đoàn thanh niên và các Nhà trường t chc 45 bui giáo dc truyn thng cho gn 14.000 lượt hc sinh. Cùng vi đó, Hi đã quan tâm xây dng t chc hi. Cũng trong 5 năm, các cp hi đã kết np mi được 419 hi viên, nâng tng s hi viên lên 3.085 người. Bình xét hàng năm có 100% t chc Hi cơ s đt trong sch vng mnh; trong đó có 70% hi cơ s đt trong sch vng mnh xut sc; hi viên CCB gương mu đt trên 97% gia đình hi viên văn hóa đt trên 97%.

Bước sang nhim kỳ 2022 – 2027, Hi CCB Th xã Bm Sơn đ ra phương hướng: Đoàn kết tp hp các thế h Cu chiến binh tiếp tc phát huy phm cht “B đi c H”, truyn thng “Trung thành – Đoàn kết – Gương mu – Đi mi”; không ngng đi mi ni dung, phương pháp, tác phong công tác, xây dng t chc Hi vng mnh toàn din, hoàn thành xut sc nhim v được giao. Tích cc tham gia nhim v phát trin kinh tế - xã hi, đm bo quc phòng, an ninh; góp phn cùng Đng b, chính quyn và nhân dân Th xã thc hin thng li Ngh quyết Đi hi Đng b Th xã ln th XI và Ngh quyết Đi hi đi biu Hi CCB tnh ln th VII nhim kỳ 2022 – 2027.

Phát biu ti Đi hi, Phm Văn Luân - Phó Ch tch thường trc CCB Tnh Thanh Hóa và đng chí Nguyn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trc Thy ghi nhn và biu dương nhng kết qu mà công tác Hi và phong trào CCB Th xã đã đt được trong nhim kỳ qua, ni bt là trong công tác xây dng, bo v Đng, Chính quyn, chế đ xã hi ch nghĩa và nhân dân; tham gia các phong trào ca đa phương; giúp nhau phát trin kinh tế, gim nghèo; giáo dc truyn thng cho thế h tr. Các đng chí cũng thng thn ch ra nhng tn ti, hn chế cn khc phc và đ ngh trong nhim kỳ ti Hi CCB Th xã tp trung thc hin mt s nhim v trng tâm. Đó là: Tiếp tc thc hin hiu qu công tác giáo dc chính tr tư tưởng cho hi viên và giáo dc truyn thng cho thế h tr; bám sát ch trương, đnh hướng phát trin ca Th xã đ xây dng các kế hoch, chương trình tham gia phát trin kinh tế - xã hi,bo đm quc phòng, an ninh; tham gia xây dng Đng, chính quyn trong sch vng mnh; đng thi bu ra Ban chp hành khóa mi đ sc lãnh đo và t chc thng li Ngh quyết Đi hi.

Nhân dp này, Ban chp hành Đng b th xã Bm Sơn đã tng Hi CCB Th xã bc trướng mang dòng ch: “Phát huy phm cht “B đi c H”, truyn thng Trung thành – Đoàn kết – Gương mu – Đi mi góp phn xây dng Th xã Bm Sơn giàu đp, văn minh”; Ch tch UBND Th xã tng giy khen cho 21 cá nhân có thành tích trong hot đng Hi CCB Th xã nhim kỳ 2017 – 2022.

DHCCB2.JPG
Vi tinh thn tp trung, dân ch, Đi hi đã bu ra Ban chp hành khóa mi gm 15 đng chí và bu đoàn đi biu đi d Đi hi CCB Tnh Thanh Hóa gm 5 đng chí.
Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC