Truy cập

Hôm nay:
3783
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41730
Tháng này:
15527
Tất cả:
6074835

Năm 2023 thị xã Bỉm Sơn giảm 47 hộ nghèo.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025, số hộ nghèo trên địa bàn thị xã là 156 hộ, tỷ lệ 0,91% ; giảm 47 hộ nghèo, tương ứng tỷ lệ giảm 0,29% so với số hộ nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, vượt 0,02% so với Kế hoạch đề ra (giảm 45 hộ nghèo).

Năm 2023 thị xã Bỉm Sơn giảm 47 hộ nghèo.jpg
Trao tặng bò giống sinh sản cho hộ nghèo xã Quang Trung

Trong đó, khu vực nông thôn, xã Quang Trung từ 21 hộ nghèo năm 2022 giảm còn 16 hộ nghèo năm 2023; khu vực thành thị: Phường Bắc Sơn năm 2023 còn 22 hộ nghèo (giảm 7 hộ so năm 2022); phường Lam Sơn còn 14 hộ nghèo (giảm 4 hộ); phường Ba Đình 12 hộ nghèo (giảm 4 hộ); phường Ngọc Trạo 24 hộ nghèo (giảm 9 hộ); phường Đông Sơn 42 hộ nghèo (giảm 10 hộ); phường Phú Sơn còn 26 hộ nghèo (giảm 8 hộ) so với năm 2022.

Để có được kết quả trên là do công tác giảm nghèo luôn được được các cấp, các ngành và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện khá đồng bộ, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Ngay từ đầu năm 2023, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch Thực hiện Công tác giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn Thị xã. Việc giao chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo theo số lượng hộ nghèo tại các địa phương đã làm cho công tác hỗ trợ giảm nghèo thực chất, hỗ trợ thoát nghèo có điều kiện, theo địa chỉ và nguyên nhân nghèo, nguyện vọng chính đáng của hộ nghèo.

Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy đem lại hiệu quả tích cực; công tác tuyên tuyền được duy trì và tăng cường; nguồn kinh phí bố trí đủ, kịp thời, đúng quy định cho các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo. Quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và địa phương; giữa MTTQ, các Hội, đoàn thể với chính quyền các cấp.Việc huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo được tăng cường. Các chính sách giảm nghèo được các ngành, địa phương tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập, được hỗ trợ cải thiện các dịch vụ xã hội cơ bản để đảm bảo cuộc sống theo hướng toàn diện, tiếp cận đa chiều. Hộ thoát nghèo bền vững tiếp tục được động viên, tiếp sức, hỗ trợ về y tế, giáo dục, hỗ trợ lãi suất vay vốn Ngân hàng CSXH sau khi thoát nghèo.

Bên cạnh đó, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác giảm nghèo được nâng lên, nhiều hộ nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững.

Có thể thấy việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã đảm bảo nguyên tắc giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vươn lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo bền vững được các phòng chuyên môn UBND thị xã, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện theo sát, đúng với nội dung Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của Thị uỷ và của Chủ tịch UBND thị xã về công tác giảm nghèo.
Nguyễn Tới

Năm 2023 thị xã Bỉm Sơn giảm 47 hộ nghèo.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025, số hộ nghèo trên địa bàn thị xã là 156 hộ, tỷ lệ 0,91% ; giảm 47 hộ nghèo, tương ứng tỷ lệ giảm 0,29% so với số hộ nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, vượt 0,02% so với Kế hoạch đề ra (giảm 45 hộ nghèo).

Năm 2023 thị xã Bỉm Sơn giảm 47 hộ nghèo.jpg
Trao tặng bò giống sinh sản cho hộ nghèo xã Quang Trung

Trong đó, khu vực nông thôn, xã Quang Trung từ 21 hộ nghèo năm 2022 giảm còn 16 hộ nghèo năm 2023; khu vực thành thị: Phường Bắc Sơn năm 2023 còn 22 hộ nghèo (giảm 7 hộ so năm 2022); phường Lam Sơn còn 14 hộ nghèo (giảm 4 hộ); phường Ba Đình 12 hộ nghèo (giảm 4 hộ); phường Ngọc Trạo 24 hộ nghèo (giảm 9 hộ); phường Đông Sơn 42 hộ nghèo (giảm 10 hộ); phường Phú Sơn còn 26 hộ nghèo (giảm 8 hộ) so với năm 2022.

Để có được kết quả trên là do công tác giảm nghèo luôn được được các cấp, các ngành và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện khá đồng bộ, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Ngay từ đầu năm 2023, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch Thực hiện Công tác giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn Thị xã. Việc giao chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo theo số lượng hộ nghèo tại các địa phương đã làm cho công tác hỗ trợ giảm nghèo thực chất, hỗ trợ thoát nghèo có điều kiện, theo địa chỉ và nguyên nhân nghèo, nguyện vọng chính đáng của hộ nghèo.

Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy đem lại hiệu quả tích cực; công tác tuyên tuyền được duy trì và tăng cường; nguồn kinh phí bố trí đủ, kịp thời, đúng quy định cho các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo. Quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và địa phương; giữa MTTQ, các Hội, đoàn thể với chính quyền các cấp.Việc huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo được tăng cường. Các chính sách giảm nghèo được các ngành, địa phương tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập, được hỗ trợ cải thiện các dịch vụ xã hội cơ bản để đảm bảo cuộc sống theo hướng toàn diện, tiếp cận đa chiều. Hộ thoát nghèo bền vững tiếp tục được động viên, tiếp sức, hỗ trợ về y tế, giáo dục, hỗ trợ lãi suất vay vốn Ngân hàng CSXH sau khi thoát nghèo.

Bên cạnh đó, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác giảm nghèo được nâng lên, nhiều hộ nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững.

Có thể thấy việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã đảm bảo nguyên tắc giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vươn lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo bền vững được các phòng chuyên môn UBND thị xã, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện theo sát, đúng với nội dung Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của Thị uỷ và của Chủ tịch UBND thị xã về công tác giảm nghèo.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC