Truy cập

Hôm nay:
439
Hôm qua:
8530
Tuần này:
8969
Tháng này:
111428
Tất cả:
6525745

Tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 2664-KL/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.

Đối với người đứng đầu các địa phương, đơn vị, Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 2664-KL/TU ngày 23/02/2024 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, thị xã đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức rõ về sự liêm chính: Không tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; không sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người nhà, người thân, quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi và các hành vi tham nhũng, tiêu cực khác; Nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; không đùn đẩy, né tránh việc khó, dám chịu trách nhiệm trong công việc; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; công tâm, khách quan, kiên quyết bảo vệ cái đúng, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sai trái,...

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các nội quy, quy chế, quy định nội bộ của cơ quan, đơn vị (bao gồm bộ quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp) để đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Đề án văn hóa công vụ; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản liên quan.

Phối hợp với cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua thực hiện liêm chính; đồng thời, tổ chức khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai thực hiện.

Định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ và các văn bản liên quan.
Đưa việc thực hiện liêm chính vào nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm và đánh giá khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ theo quy định.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; các cơ quan đơn vị, UBND các phường xã phải gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về sự liêm chính gắn với thực hiện cam kết tu dưỡng học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện liêm chính đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm trước Thị uỷ, UBND thị xã về thực hiện liêm chính trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án văn hóa công vụ. Tập trung rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công toàn trình, một phần; tiếp tục thực hiện quy định “4 tăng, 2 giảm, 3 không” và thực hiện “4 xin, 4 luôn” trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến; niêm ít đầy đủ các thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về quy định hành chính tại trụ sở trên các Cổng/Trang thông tin điện tử, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm.

Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu đề ra tại Kết luận số 2664- KL/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đến năm 2025, 100% các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát, bổ sung, xây dựng được bộ quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Hằng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; 100% cán bộ, công chức, viên chức được tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, trong đó lồng ghép từ 01 đến 02 chuyên đề về giáo dục liêm chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hằng năm, cấp ủy từ cơ sở trở lên có hình thức biểu dương, tôn vinh những hành động liêm chính, gương người tốt, việc tốt, việc tử tế ở địa phương, đơn vị. Từ năm 2030, mỗi quý 01 lần, cán bộ, công chức, viên chức được tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, trong đó lồng ghép chuyên đề về công tác giáo dục liêm chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hà Nghĩa

Tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 2664-KL/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.

Đối với người đứng đầu các địa phương, đơn vị, Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 2664-KL/TU ngày 23/02/2024 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, thị xã đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức rõ về sự liêm chính: Không tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; không sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người nhà, người thân, quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi và các hành vi tham nhũng, tiêu cực khác; Nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; không đùn đẩy, né tránh việc khó, dám chịu trách nhiệm trong công việc; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; công tâm, khách quan, kiên quyết bảo vệ cái đúng, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sai trái,...

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các nội quy, quy chế, quy định nội bộ của cơ quan, đơn vị (bao gồm bộ quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp) để đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Đề án văn hóa công vụ; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản liên quan.

Phối hợp với cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua thực hiện liêm chính; đồng thời, tổ chức khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai thực hiện.

Định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ và các văn bản liên quan.
Đưa việc thực hiện liêm chính vào nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm và đánh giá khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ theo quy định.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; các cơ quan đơn vị, UBND các phường xã phải gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về sự liêm chính gắn với thực hiện cam kết tu dưỡng học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện liêm chính đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm trước Thị uỷ, UBND thị xã về thực hiện liêm chính trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án văn hóa công vụ. Tập trung rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công toàn trình, một phần; tiếp tục thực hiện quy định “4 tăng, 2 giảm, 3 không” và thực hiện “4 xin, 4 luôn” trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến; niêm ít đầy đủ các thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về quy định hành chính tại trụ sở trên các Cổng/Trang thông tin điện tử, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm.

Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu đề ra tại Kết luận số 2664- KL/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đến năm 2025, 100% các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát, bổ sung, xây dựng được bộ quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Hằng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; 100% cán bộ, công chức, viên chức được tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, trong đó lồng ghép từ 01 đến 02 chuyên đề về giáo dục liêm chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hằng năm, cấp ủy từ cơ sở trở lên có hình thức biểu dương, tôn vinh những hành động liêm chính, gương người tốt, việc tốt, việc tử tế ở địa phương, đơn vị. Từ năm 2030, mỗi quý 01 lần, cán bộ, công chức, viên chức được tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, trong đó lồng ghép chuyên đề về công tác giáo dục liêm chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC