Thị ủy Bỉm Sơn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Sáng ngày 15/9/2022, Thị ủy Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và Chỉ thị, Nghị quyết của Thị ủy.

NQ1.JPG


Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Vũ Việt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn; Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Phó Chủ tịch UBND thị xã; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể cấp thị xã; Lãnh đạo các phường, xã; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã.

Phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Bí thư Thị ủy Đào Vũ Việt nêu rõ: Hội nghị lần thứ Năm của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực rất rộng lớn, rất cơ bản, trong đó có những lĩnh vực hết sức phức tạp, nhạy cảm như vấn đề quản lý và sử dụng đất đai. Đây là những chủ trương lớn của Đảng ta nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng chiến lược quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu việc học tập nghị quyết phải trên tinh thần nghiêm túc, trách nghiệm, khắc phục bệnh hình thức; tất cả đồng chí được triệu tập phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt Nghị quyết, bởi Nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo hàng đầu của Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy đã truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Trịnh Quốc Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã trình bày dự thảo các Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện các Nghị quyết số 18, 19, 20 của Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghe đồng chí Thịnh Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy trình bày Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Nghị quyết số 21 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Cũng trong chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã thông qua Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 14/9/2022 của Thị ủy Bỉm Sơn “Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/9/2022 của Thị ủy Bỉm Sơn “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của Đảng”.
Kết luận Hội nghị, Bí thư Thị ủy Đào Vũ Việt đề nghị sau Hội nghị này các cấp ủy Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên; nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong các nghị quyết trên các lĩnh vực trọng yếu như: Quản lý và sử dụng đất đai; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên... Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai phải hiệu quả, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

NQ2.JPG
Đồng chí Bí Thư Thị ủy giao Ban Tuyên giáo Thị ủy chỉ đạo, hướng dẫn phòng Văn hóa – Thông tin UBND thị xã, Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Thị ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Ban của Thị ủy và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy, của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ thị xã, định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Thị ủy.
Nguyễn Tới

Thị ủy Bỉm Sơn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Đăng lúc: 20/09/2022 16:25:18 (GMT+7)

Sáng ngày 15/9/2022, Thị ủy Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và Chỉ thị, Nghị quyết của Thị ủy.

NQ1.JPG


Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Vũ Việt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn; Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Phó Chủ tịch UBND thị xã; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể cấp thị xã; Lãnh đạo các phường, xã; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã.

Phát biểu khai mạc Hội nghị và trực tiếp truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Bí thư Thị ủy Đào Vũ Việt nêu rõ: Hội nghị lần thứ Năm của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực rất rộng lớn, rất cơ bản, trong đó có những lĩnh vực hết sức phức tạp, nhạy cảm như vấn đề quản lý và sử dụng đất đai. Đây là những chủ trương lớn của Đảng ta nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng chiến lược quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu việc học tập nghị quyết phải trên tinh thần nghiêm túc, trách nghiệm, khắc phục bệnh hình thức; tất cả đồng chí được triệu tập phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt Nghị quyết, bởi Nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo hàng đầu của Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy đã truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Trịnh Quốc Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã trình bày dự thảo các Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện các Nghị quyết số 18, 19, 20 của Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghe đồng chí Thịnh Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy trình bày Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Nghị quyết số 21 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Cũng trong chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã thông qua Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 14/9/2022 của Thị ủy Bỉm Sơn “Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/9/2022 của Thị ủy Bỉm Sơn “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của Đảng”.
Kết luận Hội nghị, Bí thư Thị ủy Đào Vũ Việt đề nghị sau Hội nghị này các cấp ủy Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên; nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong các nghị quyết trên các lĩnh vực trọng yếu như: Quản lý và sử dụng đất đai; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên... Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai phải hiệu quả, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

NQ2.JPG
Đồng chí Bí Thư Thị ủy giao Ban Tuyên giáo Thị ủy chỉ đạo, hướng dẫn phòng Văn hóa – Thông tin UBND thị xã, Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Thị ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Ban của Thị ủy và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy, của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ thị xã, định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Thị ủy.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC