Thị xã Bỉm Sơn xác định 9 chỉ tiêu trong phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

Ngày 07/01/2022, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về việc Phòng, chống mại dâm trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2021- 2025.

Theo đó, Bỉm Sơn xác định 9 chỉ tiêu cần thực hiện trong phòng, chống mại dâm đến năm 2025. Thị xã phấn đấu có ít nhất 90% số xã, phường tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; Tăng cường thông tin về phòng, chống mại dâm trên hệ thống truyền thanh của thị xã và các xã, phường; Ít nhất 70% trở lên người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, 60% người lao động trong các khu công nghiệp, 70% học sinh các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Thị xã cũng đặt ra mục tiêu 100% các xã, phường tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm; Ít nhất 80% các xã, phường lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS, chương trình phòng, chống mua, bán người.

100% tin báo, tố giác, phản ánh hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời. Hằng năm, số tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật, tổ chức kiểm tra ít nhất 25% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% các cơ sở được kiểm tra ít nhất 1 lần.

Thị xã phấn đấu xây dựng và triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Ít nhất 80% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, ngoài triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, UBND Thị xã còn yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đồng bộ 5 nhóm giải pháp. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, địa phương, đơn vị chức năng nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong phòng, chống mại dâm trên địa bàn thị xã đến năm 2025.
Nguyễn Tới

Thị xã Bỉm Sơn xác định 9 chỉ tiêu trong phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

Đăng lúc: 13/01/2022 14:00:59 (GMT+7)

Ngày 07/01/2022, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về việc Phòng, chống mại dâm trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2021- 2025.

Theo đó, Bỉm Sơn xác định 9 chỉ tiêu cần thực hiện trong phòng, chống mại dâm đến năm 2025. Thị xã phấn đấu có ít nhất 90% số xã, phường tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; Tăng cường thông tin về phòng, chống mại dâm trên hệ thống truyền thanh của thị xã và các xã, phường; Ít nhất 70% trở lên người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, 60% người lao động trong các khu công nghiệp, 70% học sinh các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Thị xã cũng đặt ra mục tiêu 100% các xã, phường tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm; Ít nhất 80% các xã, phường lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS, chương trình phòng, chống mua, bán người.

100% tin báo, tố giác, phản ánh hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời. Hằng năm, số tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật, tổ chức kiểm tra ít nhất 25% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% các cơ sở được kiểm tra ít nhất 1 lần.

Thị xã phấn đấu xây dựng và triển khai mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Ít nhất 80% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, ngoài triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, UBND Thị xã còn yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đồng bộ 5 nhóm giải pháp. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, địa phương, đơn vị chức năng nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong phòng, chống mại dâm trên địa bàn thị xã đến năm 2025.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC