Truy cập

Hôm nay:
2057
Hôm qua:
4690
Tuần này:
12287
Tháng này:
173591
Tất cả:
5595939

Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó,Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoánêu rõ yêu cầu chung đối với việc cưới, việc tang bao gồm:Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc cưới, việc tang tổ chức không trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan như: Xem số, xem bói, yểm bùa, trừ tà và các hình thức mê tín dị đoan khác. Không lợi dụng việc cưới, việc tang để hoạt động, tuyên truyền trái pháp luật nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất đoàn kết trong cộng đồng, dòng họ và gia đình. Không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; người tham dự không sử dụng rượu, bia, chất có cồn nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức, tham gia việc cưới, việc tang không gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng; giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Không sử dụng phương tiện công và thời gian làm việc của cơ quan, tổ chức để thực hiện, tổ chức và tham dự việc cưới, việc tang (trừ trường hợp thực hiện công vụ); không lợi dụng việc cưới, việc tang để nhận quà biếu nhằm trục lợi cá nhân; không sử dụng công quỹ, tài sản công để làm quà mừng cưới, viếng đám tang, phục vụ cho mục đích cá nhân. Không sử dụng lòng đường phục vụ cho việc cưới, việc tang. Tôn trọng sự yên tĩnh của cộng đồng; sử dụng âm thanh trong việc cưới, việc tang phải đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép theo các văn bản quy định của Nhà nước. Trong cùng một thời điểm, tại cùng một địa bàn khu dân cư có cả việc cưới và việc tang, Ban công tác mặt trận thôn, khu phố cần phối hợp với các gia đình để thống nhất việc tổ chức việc cưới và việc tang đảm bảo đoàn kết tình làng, nghĩa xóm. Tuân thủ những quy định trong hương ước, quy ước của địa phương về việc cưới, việc tang.

Đặc biệt, tại khoản 7, Điều 4 của Quyết định quy định việc sử dụng vòng hoa trong các lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu; thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức và các trường hợp khác trên tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quyết định số 15/2021/QĐ-UBNDcó hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2021, thay thế Quyết định số 1323/1998/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND thị xã Bỉm Sơn đã yêu cầu các xã phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tuyên truyền nội dung của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Các địa phương đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa hằng năm, gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần làm chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lồng ghép trong nội dung kiểm tra, thẩm định công nhận danh hiệu văn hóa, danh hiệu kiểu mẫu.

Hà Nghĩa

Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó,Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoánêu rõ yêu cầu chung đối với việc cưới, việc tang bao gồm:Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc cưới, việc tang tổ chức không trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan như: Xem số, xem bói, yểm bùa, trừ tà và các hình thức mê tín dị đoan khác. Không lợi dụng việc cưới, việc tang để hoạt động, tuyên truyền trái pháp luật nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất đoàn kết trong cộng đồng, dòng họ và gia đình. Không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; người tham dự không sử dụng rượu, bia, chất có cồn nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức, tham gia việc cưới, việc tang không gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng; giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Không sử dụng phương tiện công và thời gian làm việc của cơ quan, tổ chức để thực hiện, tổ chức và tham dự việc cưới, việc tang (trừ trường hợp thực hiện công vụ); không lợi dụng việc cưới, việc tang để nhận quà biếu nhằm trục lợi cá nhân; không sử dụng công quỹ, tài sản công để làm quà mừng cưới, viếng đám tang, phục vụ cho mục đích cá nhân. Không sử dụng lòng đường phục vụ cho việc cưới, việc tang. Tôn trọng sự yên tĩnh của cộng đồng; sử dụng âm thanh trong việc cưới, việc tang phải đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép theo các văn bản quy định của Nhà nước. Trong cùng một thời điểm, tại cùng một địa bàn khu dân cư có cả việc cưới và việc tang, Ban công tác mặt trận thôn, khu phố cần phối hợp với các gia đình để thống nhất việc tổ chức việc cưới và việc tang đảm bảo đoàn kết tình làng, nghĩa xóm. Tuân thủ những quy định trong hương ước, quy ước của địa phương về việc cưới, việc tang.

Đặc biệt, tại khoản 7, Điều 4 của Quyết định quy định việc sử dụng vòng hoa trong các lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu; thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức và các trường hợp khác trên tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quyết định số 15/2021/QĐ-UBNDcó hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2021, thay thế Quyết định số 1323/1998/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND thị xã Bỉm Sơn đã yêu cầu các xã phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tuyên truyền nội dung của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Các địa phương đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa hằng năm, gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần làm chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lồng ghép trong nội dung kiểm tra, thẩm định công nhận danh hiệu văn hóa, danh hiệu kiểu mẫu.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC