Truy cập

Hôm nay:
2662
Hôm qua:
5574
Tuần này:
2662
Tháng này:
136947
Tất cả:
6035767

Xin ý kiến đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị Nhân dân tham gia ý kiến về việc đề xuất đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (trên hệ thống báo, đài, trang web) trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày 19-10-2021.

QL1A .jpg


Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND, ngày 1-1-2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh về Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; văn bản số 8134/UBND-VX, ngày 11-6-2021 của UBND tỉnh về việc đồng ý gia hạn thời gian báo cáo, trình Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, hoàn chỉnh hồ sơ Đề án bảo đảm chất lượng, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh đã tổ chức họp, lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn tỉnh thống nhất về Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Để bảo đảm quy trình, thủ tục đặt tên đường, phố theo quy định tại Nghị định 91/NĐ/2005/NĐ-CP, ngày 11-7-2005 của Chính phủ; Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND, ngày 15-5-2018 của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị đăng tải phương án đề xuất đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn để Nhân dân tham gia ý kiến trên hệ thống báo, đài, trên trang web báo điện tử trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày 19-10-2021.

Ý kiến góp ý của Nhân dân đề nghị các cơ quan tổng hợp gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30-11-2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Xem đề án tại đây:
De an dat ten duong pho.docx

TH

Xin ý kiến đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị Nhân dân tham gia ý kiến về việc đề xuất đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (trên hệ thống báo, đài, trang web) trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày 19-10-2021.

QL1A .jpg


Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND, ngày 1-1-2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh về Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; văn bản số 8134/UBND-VX, ngày 11-6-2021 của UBND tỉnh về việc đồng ý gia hạn thời gian báo cáo, trình Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, hoàn chỉnh hồ sơ Đề án bảo đảm chất lượng, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh đã tổ chức họp, lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn tỉnh thống nhất về Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Để bảo đảm quy trình, thủ tục đặt tên đường, phố theo quy định tại Nghị định 91/NĐ/2005/NĐ-CP, ngày 11-7-2005 của Chính phủ; Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND, ngày 15-5-2018 của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị đăng tải phương án đề xuất đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn để Nhân dân tham gia ý kiến trên hệ thống báo, đài, trên trang web báo điện tử trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày 19-10-2021.

Ý kiến góp ý của Nhân dân đề nghị các cơ quan tổng hợp gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30-11-2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Xem đề án tại đây:
De an dat ten duong pho.docx

TH

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC