Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 về công tác Dân vận

Ngày 3/8, Ban Dân vận Thị ủy Bỉm Sơn đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 về công tác Dân vận.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình hành động là không để xảy ra điểm nóng về công tác dân vận trên địa bàn thị xã. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành; thường xuyên sâu sát, nắm vững tình hình nhân dân; tích cực quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa cơ chế, chính sách, kịp thời có chủ trương, giải pháp bảo vệ, chăm lo lợi ích của các tầng lớp nhân dân; tăng cường xây dựng, vun đắp mối quan hệ ngày càng gắn bó giữ cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp quần chúng; nắm bắt, chỉ đạo công tác tôn giáo, tín ngưỡng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội của mặt trận, đoàn thể, nhân dân; thường xuyên đối thoại trực tiếp với nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Dân vận Thị ủy tham mưu cho Ban thường vụ Thị ủy tăng cường chỉ đạo để cấp ủy từ thị xã đến cơ sở thường tuyên quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo, chính quyền quản lý, tổ chức thực hiện, MTTQ và các đoàn thể làm tham mưu và là nòng cốt trong công tác dân vận; tăng cường tự giám sát, tự kiểm tra của cấp ủy, chính quyền cơ quan đơn vị trong thực hiện quy chế đối thoại và phản biện xã hội và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Thị ủy đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và công tác dân vận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét về công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, tích cực phối hợp với HĐND, UBND từ thị xã đến xã phường, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận thành các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể trogn quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn; cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” theo Pháp lệnh 34/2007 về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã phường, thị trấn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong vận động, tập hợp và trong phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân; phối hợp xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp đáp ứng với tình hình mới; tăng cường công tác tôn giáo, tín ngưỡng; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời làm tốt công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hà Nghĩa

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 về công tác Dân vận

Đăng lúc: 07/08/2021 17:06:17 (GMT+7)

Ngày 3/8, Ban Dân vận Thị ủy Bỉm Sơn đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 về công tác Dân vận.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình hành động là không để xảy ra điểm nóng về công tác dân vận trên địa bàn thị xã. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành; thường xuyên sâu sát, nắm vững tình hình nhân dân; tích cực quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa cơ chế, chính sách, kịp thời có chủ trương, giải pháp bảo vệ, chăm lo lợi ích của các tầng lớp nhân dân; tăng cường xây dựng, vun đắp mối quan hệ ngày càng gắn bó giữ cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp quần chúng; nắm bắt, chỉ đạo công tác tôn giáo, tín ngưỡng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội của mặt trận, đoàn thể, nhân dân; thường xuyên đối thoại trực tiếp với nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Dân vận Thị ủy tham mưu cho Ban thường vụ Thị ủy tăng cường chỉ đạo để cấp ủy từ thị xã đến cơ sở thường tuyên quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo, chính quyền quản lý, tổ chức thực hiện, MTTQ và các đoàn thể làm tham mưu và là nòng cốt trong công tác dân vận; tăng cường tự giám sát, tự kiểm tra của cấp ủy, chính quyền cơ quan đơn vị trong thực hiện quy chế đối thoại và phản biện xã hội và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Thị ủy đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và công tác dân vận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét về công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, tích cực phối hợp với HĐND, UBND từ thị xã đến xã phường, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận thành các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể trogn quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn; cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” theo Pháp lệnh 34/2007 về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã phường, thị trấn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong vận động, tập hợp và trong phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân; phối hợp xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp đáp ứng với tình hình mới; tăng cường công tác tôn giáo, tín ngưỡng; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời làm tốt công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC