Truy cập

Hôm nay:
455
Hôm qua:
1021
Tuần này:
1476
Tháng này:
107587
Tất cả:
4684271

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Nhìn lại năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự quan tâm lãnh đạo sát sao, kịp thời của Thị ủy, HĐND Thị xã, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của UBND thị xã và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đồng hành, ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, thị xã Bỉm Sơn đã triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã.

Thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 28/29 chỉ tiêu đã đề ra, trong đó có 12 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch và 16 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Tiêu biểu như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,9%; Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 73,6 triệu đồng/người/năm; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 6.184 tỷ đồng, bằng 106% KH; Giảm 37 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 1,41% xuống còn 1,2%... Những con số đó đã minh chứng cho sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ Thị xã đến cơ sở trong tập trung triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2022 và nhiệm vụ chung của cả nhiệm kỳ. Quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Thị ủy định kỳ nghe và cho ý kiến về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từ đó, nhiều giải pháp sát, đúng được thống nhất chỉ đạo thực hiện, vừa đôn đốc đảm bảo tiến độ, vừa xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho công cuộc phát triển.

Cùng với lãnh chỉ đạo trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ Thị xã đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng. Trong năm 2022, Đảng bộ Thị xã và các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy; tổ chức Hội thảo tổng kết thực tiễn mô hình thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố, thôn, trên địa bàn thị xã... Trong công tác tổ chức và cán bộ, đã thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên, đánh giá cán bộ và tập thể lãnh đạo quản lý; chỉ đạo thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo chất lượng. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh việc giám sát thường xuyên, các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ giám sát theo chuyên đề. Qua đó, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm; phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến, kịp thời uốn nắn, khắc phục những thuyết sót, khuyết điểm của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên.

Xác định năm 2023 là một năm mà thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; trong đó, khó khăn, thách thức dự báo sẽ nhiều hơn, phức tạp và khó lường hơn. Do đó, ngay trong Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XI được tổ chức vào giữa tháng 12/2022, Thị ủy Bỉm Sơn đã chỉ rõ Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân thị xã Bỉm Sơn cần tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, trọng tâm là 29 chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực về: Kinh tế, Văn hóa – xã hội, Môi trường, An ninh trật tự, Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Trong đó, duy trì tốc độ tăng trưởng đạt 15,7% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 6.210 tỷ đồng..., tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng – an ninh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các ngành, các cấp, các tầng lớp Nhân dân sẽ tạo tạo ra khí thế mới, động lực mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, là nền tảng, cơ sở vững chắc để Thị xã thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hoàng Hùng

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Nhìn lại năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự quan tâm lãnh đạo sát sao, kịp thời của Thị ủy, HĐND Thị xã, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của UBND thị xã và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đồng hành, ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, thị xã Bỉm Sơn đã triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã.

Thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 28/29 chỉ tiêu đã đề ra, trong đó có 12 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch và 16 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Tiêu biểu như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,9%; Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 73,6 triệu đồng/người/năm; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 6.184 tỷ đồng, bằng 106% KH; Giảm 37 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 1,41% xuống còn 1,2%... Những con số đó đã minh chứng cho sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ Thị xã đến cơ sở trong tập trung triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2022 và nhiệm vụ chung của cả nhiệm kỳ. Quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Thị ủy định kỳ nghe và cho ý kiến về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từ đó, nhiều giải pháp sát, đúng được thống nhất chỉ đạo thực hiện, vừa đôn đốc đảm bảo tiến độ, vừa xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho công cuộc phát triển.

Cùng với lãnh chỉ đạo trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ Thị xã đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng. Trong năm 2022, Đảng bộ Thị xã và các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy; tổ chức Hội thảo tổng kết thực tiễn mô hình thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố, thôn, trên địa bàn thị xã... Trong công tác tổ chức và cán bộ, đã thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên, đánh giá cán bộ và tập thể lãnh đạo quản lý; chỉ đạo thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo chất lượng. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh việc giám sát thường xuyên, các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ giám sát theo chuyên đề. Qua đó, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm; phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến, kịp thời uốn nắn, khắc phục những thuyết sót, khuyết điểm của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên.

Xác định năm 2023 là một năm mà thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; trong đó, khó khăn, thách thức dự báo sẽ nhiều hơn, phức tạp và khó lường hơn. Do đó, ngay trong Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XI được tổ chức vào giữa tháng 12/2022, Thị ủy Bỉm Sơn đã chỉ rõ Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân thị xã Bỉm Sơn cần tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, trọng tâm là 29 chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực về: Kinh tế, Văn hóa – xã hội, Môi trường, An ninh trật tự, Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Trong đó, duy trì tốc độ tăng trưởng đạt 15,7% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 6.210 tỷ đồng..., tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng – an ninh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các ngành, các cấp, các tầng lớp Nhân dân sẽ tạo tạo ra khí thế mới, động lực mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, là nền tảng, cơ sở vững chắc để Thị xã thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hoàng Hùng

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC