Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Qua hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được tăng cường, khơi thông, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW có thời điểm cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, vì vậy một số nhiệm vụ đề ra chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời và triệt để.

Để đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thưvề tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, phát huy tốt vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, tích cực góp phần vào việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chỉ đạo tại Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 04/10/2021, Thị ủy Bỉm Sơn đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong Thị xã cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai sâu rộng; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về các nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Thị xã về tín dụng chính sách xã hội để nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức quản lý chặt chẽ và có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, coi đây là một trong những tiêu chí, thước đo đánh giá hiệu quả thực hiện Kết luận số 06-KH/TW và Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư. Huy động sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội từ cấp thị xã đến cấp xã, phường. Theo đó, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban đại diện trong chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Bỉm Sơn, kiện toàn tổ chức bộ máy và mạng lưới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực..; Ưu tiên bố trí cơ sở vật chất, tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác vào Ngân hàng chính sách xã hội; nghiên cứu xây dựng Đề án hỗ trợ nguồn vốn giải quyết việc làm từ ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với Ngân hàng chính sách xã hội trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai tròtập hợplực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; thực hiện thường xuyên, có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động vì người nghèo. Các tổ chức chính trị - xã hội nhậnủythác của Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đầy đủ các nội dung đượcủythác;phối hợpchặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tổ tiết kiệm và vay vốn; tập trung hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn theo quy định; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả, lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Để tín dụng chính sách xã hội trở thành một trong những trụ cột quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi “tín dụng đen”, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, Thị ủy cũng giao nhiệm vụ cho các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra.
Nguyễn Tới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đăng lúc: 06/10/2021 17:28:24 (GMT+7)

Qua hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được tăng cường, khơi thông, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW có thời điểm cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, vì vậy một số nhiệm vụ đề ra chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời và triệt để.

Để đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thưvề tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, phát huy tốt vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, tích cực góp phần vào việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chỉ đạo tại Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 04/10/2021, Thị ủy Bỉm Sơn đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong Thị xã cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai sâu rộng; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về các nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Thị xã về tín dụng chính sách xã hội để nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức quản lý chặt chẽ và có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, coi đây là một trong những tiêu chí, thước đo đánh giá hiệu quả thực hiện Kết luận số 06-KH/TW và Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư. Huy động sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội từ cấp thị xã đến cấp xã, phường. Theo đó, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban đại diện trong chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Bỉm Sơn, kiện toàn tổ chức bộ máy và mạng lưới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực..; Ưu tiên bố trí cơ sở vật chất, tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác vào Ngân hàng chính sách xã hội; nghiên cứu xây dựng Đề án hỗ trợ nguồn vốn giải quyết việc làm từ ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với Ngân hàng chính sách xã hội trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai tròtập hợplực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; thực hiện thường xuyên, có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động vì người nghèo. Các tổ chức chính trị - xã hội nhậnủythác của Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đầy đủ các nội dung đượcủythác;phối hợpchặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tổ tiết kiệm và vay vốn; tập trung hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn theo quy định; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả, lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Để tín dụng chính sách xã hội trở thành một trong những trụ cột quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi “tín dụng đen”, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, Thị ủy cũng giao nhiệm vụ cho các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC