Thị ủy Bỉm Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng được Thị ủy Bỉm Sơn đặc biệt chú trọng triển khai, đảm bảo sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

GS Dang.png


Ngay từ đầu năm, cấp ủy thị xã đã nghiêm túc quán triệt các quy định của Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình đã xây dựng. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị ủy cũng bám sát tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu cho cấp ủy về chương trình KTGS, thanh tra năm theo hướng đồng bộ, trong đó thống nhất nội dung, chương trình và phân công rõ trách nhiệm từng tổ chức, đơn vị đối với từng nội dung cụ thể, bảo đảm tránh chồng chéo, bỏ sót.

Trên cơ sở tham mưu của UBKT về công tác KTGS, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn và các cấp ủy cơ sở đã xây dựng, ban hành chương trình KTGS năm sát với nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị. Phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành thị ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các cấp ủy cơ sở và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý...

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Bỉm Sơn, cho biết: 7 tháng năm 2021, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo cơ sở tiến hành kiểm tra 32 lượt tổ chức đảng (TCĐ), 121 đảng viên. Kết quả kiểm tra cho thấy, các TCĐ đều thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, không có TCĐ vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, những thiếu sót, khuyết điểm đều được nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Thường vụ Thị ủy tập trung công tác giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Cấp ủy cơ sở đã tiến hành giám sát 29 lượt TCĐ và 92 lượt đảng viên. Qua giám sát cho thấy, các TCĐ đã chấp hành nghiêm túc kế hoạch giám sát và thực hiện tốt các nội dung được giám sát, đồng thời đã giúp các TCĐ, đảng viên nhận thấy rõ ưu, khuyết điểm về những nội dung được giám sát trên cơ sở đó phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm.

Từ kết quả công tác KTGS, các cấp ủy từ thị xã đến cơ sở đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên với hình thức khiển trách đối với các lỗi vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, hành chính. UBKT Thị ủy đã đình chỉ sinh hoạt Đảng 7 đảng viên vi phạm các quy định của pháp luật. Việc thi hành kỷ luật được cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kịp thời, các hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ và nội dung vi phạm; đảng viên vi phạm chấp hành nghiêm túc quyết định thi hành kỷ luật của TCĐ có thẩm quyền; không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật Đảng. Triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác KTGS đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Qua phân loại, TCĐ, đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác KTGS, Thị ủy Bỉm Sơn tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở và UBKT các cấp tiếp tục triển khai, quán triệt các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác KTGS; đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời, tập trung kiểm tra TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS, trong đó chú trọng KTGS người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiểm tra đảng viên và TCĐ khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền mới phát sinh. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, KTGS để đảm bảo các kết luận được thực hiện nghiêm minh, hiệu quả.

Phan Nga

Thị ủy Bỉm Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Đăng lúc: 11/08/2021 22:03:45 (GMT+7)

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng được Thị ủy Bỉm Sơn đặc biệt chú trọng triển khai, đảm bảo sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

GS Dang.png


Ngay từ đầu năm, cấp ủy thị xã đã nghiêm túc quán triệt các quy định của Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình đã xây dựng. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị ủy cũng bám sát tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu cho cấp ủy về chương trình KTGS, thanh tra năm theo hướng đồng bộ, trong đó thống nhất nội dung, chương trình và phân công rõ trách nhiệm từng tổ chức, đơn vị đối với từng nội dung cụ thể, bảo đảm tránh chồng chéo, bỏ sót.

Trên cơ sở tham mưu của UBKT về công tác KTGS, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn và các cấp ủy cơ sở đã xây dựng, ban hành chương trình KTGS năm sát với nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị. Phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành thị ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các cấp ủy cơ sở và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý...

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Bỉm Sơn, cho biết: 7 tháng năm 2021, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo cơ sở tiến hành kiểm tra 32 lượt tổ chức đảng (TCĐ), 121 đảng viên. Kết quả kiểm tra cho thấy, các TCĐ đều thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, không có TCĐ vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, những thiếu sót, khuyết điểm đều được nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Thường vụ Thị ủy tập trung công tác giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Cấp ủy cơ sở đã tiến hành giám sát 29 lượt TCĐ và 92 lượt đảng viên. Qua giám sát cho thấy, các TCĐ đã chấp hành nghiêm túc kế hoạch giám sát và thực hiện tốt các nội dung được giám sát, đồng thời đã giúp các TCĐ, đảng viên nhận thấy rõ ưu, khuyết điểm về những nội dung được giám sát trên cơ sở đó phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm.

Từ kết quả công tác KTGS, các cấp ủy từ thị xã đến cơ sở đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên với hình thức khiển trách đối với các lỗi vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, hành chính. UBKT Thị ủy đã đình chỉ sinh hoạt Đảng 7 đảng viên vi phạm các quy định của pháp luật. Việc thi hành kỷ luật được cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kịp thời, các hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ và nội dung vi phạm; đảng viên vi phạm chấp hành nghiêm túc quyết định thi hành kỷ luật của TCĐ có thẩm quyền; không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật Đảng. Triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác KTGS đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Qua phân loại, TCĐ, đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác KTGS, Thị ủy Bỉm Sơn tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở và UBKT các cấp tiếp tục triển khai, quán triệt các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác KTGS; đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời, tập trung kiểm tra TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS, trong đó chú trọng KTGS người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiểm tra đảng viên và TCĐ khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền mới phát sinh. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, KTGS để đảm bảo các kết luận được thực hiện nghiêm minh, hiệu quả.

Phan Nga

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC