Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII) và các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 11/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII) và các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu cấp huyện, cấp xã.

HNTT Toan tinh.JPG


Tham dự tại điểm cầu phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp thị xã; Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 14-NQ/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quán triệt, triển khai Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Tiếp đó, nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương và của Tỉnh, như: Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 12-KL/TW; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh; Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 15-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương (khóa XIII) và các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX)....

Thông qua Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã được học tập, quán triệt những nội dung cốt lõi trong các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ, về chuyển đổi số... để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022.
Nguyễn Tới

Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII) và các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng lúc: 13/01/2022 14:01:23 (GMT+7)

Ngày 11/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII) và các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu cấp huyện, cấp xã.

HNTT Toan tinh.JPG


Tham dự tại điểm cầu phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn có đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp thị xã; Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 14-NQ/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quán triệt, triển khai Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Tiếp đó, nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương và của Tỉnh, như: Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 12-KL/TW; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh; Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 15-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương (khóa XIII) và các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX)....

Thông qua Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã được học tập, quán triệt những nội dung cốt lõi trong các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ, về chuyển đổi số... để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC