Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
249
Hôm qua:
2188
Tuần này:
10636
Tháng này:
12626
Tất cả:
1203325

Giới thiệu Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã Bỉm Sơn (Bộ phận Một cửa)

Ngày 17/08/2017 10:33:53

I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Vị trí, chức năng:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã BỈm Sơn là đơn vị thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thị xã Bỉm Sơn là đầu mối tập trung để thực hiện việc thực hiện tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định; Chịu sự chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và chuyên môn nghiệp vụ Văn phòng HĐND và UBND Thị xã Bỉm Sơn và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã Bỉm Sơn có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động.

2. Nhiệm vụ:

- Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định về thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có); thời gian giải quyết của từng thủ tục; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính;Ứng dụng công nghệ thông tin trong niêm yết thủ tục hành chính; Kiểm soát TTHC tại Trung tâm và tham mưu công tác kiểm soát TTHC;

- Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;

- Phối hợp, rà soát, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định hồ sơ của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt đưa vào giải quyết tại Bộ có lưu lượng hồ sơ giải quyết thấp;

- Theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức các đơn vị được bố trí đến làm việc tại Trung tâm để tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức tại Trung tâm theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện những công việc có liên quan trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên thông; trao đổi công tác nghiệp vụ; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức làm việc tại Trung tâm.

- Phối hợp chặt chẽ, đúng nguyên tắc với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử, tổng hợp, báo cáo đề xuất với UBND Thị xã, Chủ tịch UBND Thị xã điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Phối hợp trong công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức được bố trí về làm nhiệm vụ tại Trung tâm.

- Vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phầm mềm ứng dụng; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

- Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua số điện thoại của Trung tâm để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của tổ chức, cá nhân về các thủ tục hành chính tại Trung tâm; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tổ chức hoạt động của Trung tâm. Thực hiện công tác tổng hợp, thông tin, báo cáo theo quy định;

- Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật; bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

3. Quyền hạn:

- Kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định thông qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc, hồ sơ xử lý thực tế;

- Chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị trực tiếp xử lý, giải quyết thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp làm rõ nguyên nhân các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính chậm so với quy định;

- Đánh giá, nhận xét về việc tiếp nhận, thời gian giải quyết hồ sơ; tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của công chức tại Trung tâm; đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ quản khen thưởng hoặc kỷ luật theo quy định.

- Chủ động báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động hoặc luân chuyển công chức vi phạm Quy chế làm việc, quy trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc năng lực chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao sau khi thống nhất với cơ quan, đơn vị sử dụng công chức.

II. Tổ chức bộ máy tại Bộ phận Một cửa thị xã Bỉm Sơn:

STT
Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Lê Thị Lan
Trưởng bộ phận
0945825305
2
Phẩm Thị Vân
Chuyên viên
0914997898
3
Mai Thị Lài
Chuyên viên
0916508898
4
Trần Thị Thủy
Chuyên viên
0918303498
5
Hoàng Thị Liên
Chuyên viên
0919507656

Giới thiệu Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã Bỉm Sơn (Bộ phận Một cửa)

Đăng lúc: 17/08/2017 10:33:53 (GMT+7)

I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Vị trí, chức năng:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã BỈm Sơn là đơn vị thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thị xã Bỉm Sơn là đầu mối tập trung để thực hiện việc thực hiện tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định; Chịu sự chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và chuyên môn nghiệp vụ Văn phòng HĐND và UBND Thị xã Bỉm Sơn và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã Bỉm Sơn có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động.

2. Nhiệm vụ:

- Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định về thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có); thời gian giải quyết của từng thủ tục; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính;Ứng dụng công nghệ thông tin trong niêm yết thủ tục hành chính; Kiểm soát TTHC tại Trung tâm và tham mưu công tác kiểm soát TTHC;

- Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;

- Phối hợp, rà soát, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định hồ sơ của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt đưa vào giải quyết tại Bộ có lưu lượng hồ sơ giải quyết thấp;

- Theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức các đơn vị được bố trí đến làm việc tại Trung tâm để tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức tại Trung tâm theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện những công việc có liên quan trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên thông; trao đổi công tác nghiệp vụ; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức làm việc tại Trung tâm.

- Phối hợp chặt chẽ, đúng nguyên tắc với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử, tổng hợp, báo cáo đề xuất với UBND Thị xã, Chủ tịch UBND Thị xã điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Phối hợp trong công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức được bố trí về làm nhiệm vụ tại Trung tâm.

- Vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phầm mềm ứng dụng; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

- Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua số điện thoại của Trung tâm để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của tổ chức, cá nhân về các thủ tục hành chính tại Trung tâm; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tổ chức hoạt động của Trung tâm. Thực hiện công tác tổng hợp, thông tin, báo cáo theo quy định;

- Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật; bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

3. Quyền hạn:

- Kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định thông qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc, hồ sơ xử lý thực tế;

- Chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị trực tiếp xử lý, giải quyết thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp làm rõ nguyên nhân các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính chậm so với quy định;

- Đánh giá, nhận xét về việc tiếp nhận, thời gian giải quyết hồ sơ; tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của công chức tại Trung tâm; đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ quản khen thưởng hoặc kỷ luật theo quy định.

- Chủ động báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động hoặc luân chuyển công chức vi phạm Quy chế làm việc, quy trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc năng lực chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao sau khi thống nhất với cơ quan, đơn vị sử dụng công chức.

II. Tổ chức bộ máy tại Bộ phận Một cửa thị xã Bỉm Sơn:

STT
Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Lê Thị Lan
Trưởng bộ phận
0945825305
2
Phẩm Thị Vân
Chuyên viên
0914997898
3
Mai Thị Lài
Chuyên viên
0916508898
4
Trần Thị Thủy
Chuyên viên
0918303498
5
Hoàng Thị Liên
Chuyên viên
0919507656