Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1195
Hôm qua:
2188
Tuần này:
11582
Tháng này:
13572
Tất cả:
1204268

Một số giải pháp đạt hiệu quả trong việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Ngày 22/05/2018 09:55:49

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(Chỉ thị 05) và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trong những năm qua Ban Tuyên giáo Thị ủy Bỉm Sơn luôn chủ động tham mưu cho BCH Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn có nhiều giải pháp sáng tạo trong tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thị xã ngày càng Trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững; Quốc phòng- an ninh luôn được giữ vững; An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao...

CT05.jpg


Một số giải pháp, cách làm đạt hiệu quả của Thị ủy Bỉm Sơn về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

Thị ủy Bỉm Sơn thường xuyên quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo đã nhanh chóng tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Kế hoạch số 37-KH/TU và nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập, thực hiện chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021; chuyên đề năm 2016, 2017,2018 theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp từng đối tượng, đến tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Các cấp ủy đảng đã tổ chức 83 hội nghị triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 theo đúng quy định.Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 100%, tỷ lệ quần chúng nhân dân tham gia học tập bằng các hình thức như học tập, sinh hoạt tại nhà văn hóa, phổ biến tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, bản tin, băng, đĩa ghi âm bài giảng của Giáo sư Hoàng Chí Bảo,...đạt trên 98%. Các ngành trong khối tuyên truyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trang thông tin điện tử của thị xã, Bản tin nội bộ, hệ thống truyền thanh từ thị xã đến cơ sở kịp thời mở chuyên trang, chuyên mục phục vụ công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cơ quan, đơn vị hằng năm được tiến hành nghiêm túc.

Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn nội dung nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05 của cấp ủy cấp trên, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai học tập, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05 sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ chính trị ở đơn vị; trên cơ sở đánh giá, kiểm điểm những hạn chế, yếu kém 6 tháng và hằng năm tại đơn vị mình từ đó xây dựng kế hoạch hành động và thực hiện có hiệu quả việc khắc phục không để tồn tại kéo dài. Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể của các phường, xã, cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhất là việc xây dựng công dân gương mẫu; gia đình kiểu mẫu, phố, phường kiểu mẫu, thôn, xã kiểu mẫu, đô thị kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu... Các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Chỉ thị 05 gắn với xây dựng kế hoạch cá nhân cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Cuối năm, báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm.

Kết quả, 43/43 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, với100% cán bộ, đảng viên đều thực hiện đăng ký xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm của tập thể và cam kết của cá nhân, báo cáo với Ban Thường vụ Thị ủy về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tạo được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền đoàn thể và bằng những việc làm cụ thể; ý thức trách nhiệm trong công việc được giao của đảng viên, cán bộ chủ chốt đối với tập thể, cơ quan, đơn vị được nâng cao.

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đơn vị lựa chọn và tổ chức thực hiện nội dung đột phá tạo sự chuyển biến rõ nét trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở từng phường, xã, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên triển khai tổ chức sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị theo chủ đề thực hiện Chỉ thị 05.

Chỉ đạo cấp ủy chính quyền từ thị xã đến cơ sở xác định rõ những nội dung đột phá nhằm chuyển biến rõ nét. Từng cấp ủy, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”...

Đưa việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm nhất là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát triển toàn diện về nhân cách của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trên cơ sở nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng năm, các cấp ủy cơ sở đã được Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ, chi hội, cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường kỳ hằng tháng; tuỳ tình hình thực tế, chi bộ chọn 01 đến 02 nội dung cụ thể để sinh hoạt. Nhiều mẩu chuyện, bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tái hiện sinh động trong buổi sinh hoạt như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đổi mới lề lối, tác phong làm việc; trau dồi đạo đức cách mạng, tu dưỡng đạo đức lối sống,... nghe đĩa DVD bài giảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đọc, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giao lưu các thế hệ...

Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc xây dựng công dân kiểu mẫu; làng, xã kiểu mẫu; huyện, thị, thành phố kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu.

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được thực hiện thường xuyên, liên tục, vừa được tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai, sơ kết, đánh giá, khen thưởng, tôn vinh, biểu dương với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện lớn của đất nước, nhất là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 -20/02/2017) và kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn (/1977-2017). Chỉ đạoCổng Thông tin điện tử của thị xã, Bản Tin nội bộ của Thị ủy, hệ thống Đài truyền thanh từ thị xã đến cơ sở kịp thời mở chuyên trang, chuyên mục phục vụ công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên và đưa tin những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05gắn với việc xây dựng công dân gương mẫu; làng, xã, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, thị xã kiểu mẫu. Tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội...

Triển khai nghiêm túc việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trung tâm BDCT thị xã và hệ thống giáo dục quốc dân.

Ban Tuyên giáo Thị uỷ Bỉm Sơn thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Phòng Giáo dục- Đào tạo, Thị đoàn và các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, giới thiệu và phổ biến, quán triệt, học tập Chỉ thị số 05 cho cán bộ, đảng viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên, học sinh-thế hệ cách mạng tương lai của đất nước. Thường xuyên quán triệt, phổ biến, bồi dưỡng nâng cao nội dung học tập và hướng dẫn đăng ký làm theo, theo dõi kết quả đăng ký học tập và làm theo Bác ở cơ sở tới các đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ, chi bộ, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể và các đồng chí báo cáo viên cấp thị xã trong các kỳ Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hằng, để các đồng chí về tuyên truyền thực hiện ở cơ sở.
Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, lồng ghép trong các chương trình giảng dạy giáo dục chính trị, giáo dục đạo đức, giáo dục công dân tại các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; hướng cho thanh thiếu niên có lối sống trung thực, lành mạnh, giản dị; đã có nhiều chương trình hành động của thanh niên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như “Tuổi trẻ Bỉm Sơn làm theo lời Bác”, “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn” và thực hiện các phong trào cách mạng trong thanh niên, nhất là phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”, tổ chức các hoạt động hành trình về nguồn, nói chuyện truyền thống cách mạng của địa phương góp phần nâng cao nhận thức chính trị, truyền thống dân tộc, bồi dưỡng niềm tin, tình cảm và đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Không những quán triệt học tập trong Đảng, Ban Tuyên giáo Thị ủy Bỉm Sơn đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vu Thị ủy chỉ đạo UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chỉ đạo Ủy bannhân dân Thị xã ban hành kế hoạch hành động và triển khai thực hiện nghiêm túc. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thànhcông việc tự giác, thường xuyêncủa cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục làm cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong thực thi nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan nhà nước phải xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổimớiphong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hànhtiếtkiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm,quyếtliệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Tập trung chỉ đạo, giảiquyếtcó hiệu quảnhững vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm như xây dựng Chợ Bỉm Sơn, giải tỏa hành lang giao thông để thi công cầu vượt qua đường quốc lộ 1A, bồi thường giải phóng mặt bằng, chống ô nhiễm môi trường khu nhà máy Xi-măng Long Sơn,... góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư và thực hiện các dự án xây dựng, ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. Chỉ đạo nhân rộng cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị uỷ và các Đảng ủy, Chi ủy hằng năm. Trong năm 2016, 2017, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã chủ trì phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Thị uỷ thành lập 10 Đoàn kiểm tra, giám sát việc quán triệt học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW tại 35 cấp ủy và đơn vị trực thuộc; qua kiểm tra đã kịp thời uốn nắn những thiếu sót…

Ban Tuyên giáo Thị ủy Bỉm Sơn đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vu Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơquan, đơn vị nhân rộng các làm mới, sáng tạo hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Nhiều đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, nhất là trong ngành giáo dục, lực lượng vũ trang phối hợp với Quân Đoàn I, Lữ Đoàn 368, Sư Đoàn 390 đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, giao lưu, làm sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội thảo, thảo luận, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, những việc làm cụ thể để học và làm theo Bác, để nhân rộng, tạo sức lan tỏa từ các điển hình tiêu biểu, như: Đảng bộ, chi bộ các nhà trường thường xuyên nêu gương “người tốt”, “việc tốt”, thi đua là theo lời Bác trong sáng thứ hai Chào cờ hằng tuần. Trường THPT Lê Hồng Phong tôn vinh giáo viên tận tình với học sinh, ngày chủ nhật và ngoài giờ tự nguyện dạy thêm cho các em không thu tiền; tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 05 dưới hình thức sân khấu hóa, giao lưu, học hỏi thi đua giữa 3 trường THPT Lê Hồng Phong, THPT Thạch Thành, THPT Vĩnh Lộc trong tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05. Đảng bộ Bệnh viện Đa khao Bỉm Sơn làm theo lời Bác quyết tâm thực hiện tốt 12 điều y đức. Đảng bộ xã Hà Lan, xã Quang Trung tổ chức cho các chi bộ sinh hoạt chuyên đề đảng viên gương mẫu làm theo lời Bác đi đầu trong “dồn điền đổi thửa”, đổi ruộng tốt cho bà con nông dân, xung phong nhận ruộng xấu về mình để cải tạo và canh tác, nhường hàng ngàn m2 đất ở để làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ các phường Đông Sơn, Ngọc Trạo, Phú Sơn, Lam Sơn, tôn vinh các điển hình cán bộ, đảng viên, công dân gương mẫu đi đầu trong giải phóng mặt bằng xây dựng để thu hút các án đầu tư, trong xây dựng đường phố, chợ, siêu thị kiểu mẫu. Đảng bộ các cơ quan hành chính, sự nghiệp, công an, tư pháp tôn vinh, biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ,... tận tụy với nhân dân “là công bộ của dân”; tuyên dương các chiến sỹ đội cảnh sát giao thông thị xã Bỉm Sơn trả lại túi tiền cùng đá quý và giấy tờ của du khách người Hải Phòng đến Bỉm Sơn - Thanh Hóa thăm quan vãn cảnh Đền Chín Giếng đánh rơi, trị giá gần 2 tỷ đồng...

Những năm qua, Thị ủy Bỉm Sơn đã quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị, trường học theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI, XII. Sau quán triệt, học tập Chỉ thị số 05, nhất là trong quá trình thực hiện, Ban Tuyên giáo Thị ủy luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy coi trọng việc “làm theo”. Qua sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm hằng năm, đến nay không chỉ trong cán bộ, đảng viên, mà cả trong quần chúng nhân dân nhận thức được nâng lên rõ dệt, nhận thức thống nhất với hành động. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở thị xã Bỉm Sơn đã và đang thực sự đi vào cuộc sống. Bỉm Sơn hôm nay không còn những điểm nóng phức tạp kéo dài như một số năm trước đây. Chợ Bỉm Sơn đã được chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty Cổ phần và xây dựng mới thành công, đang đi vào hoạt động kinh doanh hiệu quả; kinh tế - xã hội địa bàn ngày càng phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thân của nhân dân ngày một nâng cao,... diện mạo của một thành phố công nghiệp đã hình thành.

Mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã Bỉm Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành “thành phố đáng sống”, thành đô thị vị kiểu mẫu, góp phần cùng với Đảng bộ và nhântrong tỉnh xây dựng “Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 71 năm khi Người lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa là còn hết sức nặng nề. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện ngày càng nghiêm túc Chỉ thị số 05 Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã và đang tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hành động của tập thể, đặc biệt là “Cam kết tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện” về phong cách, tác phong của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2018. Trọng tâm là: Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; khéo dùng người; trọng dụng người có năng lực, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), sát thực với chức trách, nhiệm vụ được giao... Bởi chỉ có nêu gương, chỉ có khi nào cán bộ thực sự là “đầy tớ của nhân dân”, “cán bộ là công bộ của dân”, “điều gì có lợi cho dân thì cố gắng mà làm”, “cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh”,... thì việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mới thực sự có giá trị và tác dụng đích thực.

Lê Văn Tuấn - UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

Một số giải pháp đạt hiệu quả trong việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Đăng lúc: 22/05/2018 09:55:49 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(Chỉ thị 05) và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trong những năm qua Ban Tuyên giáo Thị ủy Bỉm Sơn luôn chủ động tham mưu cho BCH Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn có nhiều giải pháp sáng tạo trong tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thị xã ngày càng Trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững; Quốc phòng- an ninh luôn được giữ vững; An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao...

CT05.jpg


Một số giải pháp, cách làm đạt hiệu quả của Thị ủy Bỉm Sơn về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

Thị ủy Bỉm Sơn thường xuyên quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo đã nhanh chóng tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Kế hoạch số 37-KH/TU và nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập, thực hiện chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021; chuyên đề năm 2016, 2017,2018 theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp từng đối tượng, đến tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Các cấp ủy đảng đã tổ chức 83 hội nghị triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 theo đúng quy định.Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 100%, tỷ lệ quần chúng nhân dân tham gia học tập bằng các hình thức như học tập, sinh hoạt tại nhà văn hóa, phổ biến tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, bản tin, băng, đĩa ghi âm bài giảng của Giáo sư Hoàng Chí Bảo,...đạt trên 98%. Các ngành trong khối tuyên truyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trang thông tin điện tử của thị xã, Bản tin nội bộ, hệ thống truyền thanh từ thị xã đến cơ sở kịp thời mở chuyên trang, chuyên mục phục vụ công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cơ quan, đơn vị hằng năm được tiến hành nghiêm túc.

Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn nội dung nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05 của cấp ủy cấp trên, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai học tập, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05 sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ chính trị ở đơn vị; trên cơ sở đánh giá, kiểm điểm những hạn chế, yếu kém 6 tháng và hằng năm tại đơn vị mình từ đó xây dựng kế hoạch hành động và thực hiện có hiệu quả việc khắc phục không để tồn tại kéo dài. Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể của các phường, xã, cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhất là việc xây dựng công dân gương mẫu; gia đình kiểu mẫu, phố, phường kiểu mẫu, thôn, xã kiểu mẫu, đô thị kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu... Các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Chỉ thị 05 gắn với xây dựng kế hoạch cá nhân cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Cuối năm, báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hằng năm.

Kết quả, 43/43 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, với100% cán bộ, đảng viên đều thực hiện đăng ký xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm của tập thể và cam kết của cá nhân, báo cáo với Ban Thường vụ Thị ủy về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tạo được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền đoàn thể và bằng những việc làm cụ thể; ý thức trách nhiệm trong công việc được giao của đảng viên, cán bộ chủ chốt đối với tập thể, cơ quan, đơn vị được nâng cao.

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đơn vị lựa chọn và tổ chức thực hiện nội dung đột phá tạo sự chuyển biến rõ nét trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở từng phường, xã, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên triển khai tổ chức sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị theo chủ đề thực hiện Chỉ thị 05.

Chỉ đạo cấp ủy chính quyền từ thị xã đến cơ sở xác định rõ những nội dung đột phá nhằm chuyển biến rõ nét. Từng cấp ủy, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”...

Đưa việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm nhất là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát triển toàn diện về nhân cách của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trên cơ sở nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng năm, các cấp ủy cơ sở đã được Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ, chi hội, cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường kỳ hằng tháng; tuỳ tình hình thực tế, chi bộ chọn 01 đến 02 nội dung cụ thể để sinh hoạt. Nhiều mẩu chuyện, bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tái hiện sinh động trong buổi sinh hoạt như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đổi mới lề lối, tác phong làm việc; trau dồi đạo đức cách mạng, tu dưỡng đạo đức lối sống,... nghe đĩa DVD bài giảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đọc, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giao lưu các thế hệ...

Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc xây dựng công dân kiểu mẫu; làng, xã kiểu mẫu; huyện, thị, thành phố kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu.

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được thực hiện thường xuyên, liên tục, vừa được tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai, sơ kết, đánh giá, khen thưởng, tôn vinh, biểu dương với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn, các sự kiện lớn của đất nước, nhất là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 -20/02/2017) và kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn (/1977-2017). Chỉ đạoCổng Thông tin điện tử của thị xã, Bản Tin nội bộ của Thị ủy, hệ thống Đài truyền thanh từ thị xã đến cơ sở kịp thời mở chuyên trang, chuyên mục phục vụ công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên và đưa tin những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05gắn với việc xây dựng công dân gương mẫu; làng, xã, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, thị xã kiểu mẫu. Tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội...

Triển khai nghiêm túc việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trung tâm BDCT thị xã và hệ thống giáo dục quốc dân.

Ban Tuyên giáo Thị uỷ Bỉm Sơn thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Phòng Giáo dục- Đào tạo, Thị đoàn và các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, giới thiệu và phổ biến, quán triệt, học tập Chỉ thị số 05 cho cán bộ, đảng viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên, học sinh-thế hệ cách mạng tương lai của đất nước. Thường xuyên quán triệt, phổ biến, bồi dưỡng nâng cao nội dung học tập và hướng dẫn đăng ký làm theo, theo dõi kết quả đăng ký học tập và làm theo Bác ở cơ sở tới các đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ, chi bộ, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể và các đồng chí báo cáo viên cấp thị xã trong các kỳ Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hằng, để các đồng chí về tuyên truyền thực hiện ở cơ sở.
Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, lồng ghép trong các chương trình giảng dạy giáo dục chính trị, giáo dục đạo đức, giáo dục công dân tại các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; hướng cho thanh thiếu niên có lối sống trung thực, lành mạnh, giản dị; đã có nhiều chương trình hành động của thanh niên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như “Tuổi trẻ Bỉm Sơn làm theo lời Bác”, “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn” và thực hiện các phong trào cách mạng trong thanh niên, nhất là phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”, tổ chức các hoạt động hành trình về nguồn, nói chuyện truyền thống cách mạng của địa phương góp phần nâng cao nhận thức chính trị, truyền thống dân tộc, bồi dưỡng niềm tin, tình cảm và đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Không những quán triệt học tập trong Đảng, Ban Tuyên giáo Thị ủy Bỉm Sơn đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vu Thị ủy chỉ đạo UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chỉ đạo Ủy bannhân dân Thị xã ban hành kế hoạch hành động và triển khai thực hiện nghiêm túc. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thànhcông việc tự giác, thường xuyêncủa cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục làm cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong thực thi nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan nhà nước phải xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổimớiphong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hànhtiếtkiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm,quyếtliệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Tập trung chỉ đạo, giảiquyếtcó hiệu quảnhững vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm như xây dựng Chợ Bỉm Sơn, giải tỏa hành lang giao thông để thi công cầu vượt qua đường quốc lộ 1A, bồi thường giải phóng mặt bằng, chống ô nhiễm môi trường khu nhà máy Xi-măng Long Sơn,... góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư và thực hiện các dự án xây dựng, ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. Chỉ đạo nhân rộng cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị uỷ và các Đảng ủy, Chi ủy hằng năm. Trong năm 2016, 2017, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã chủ trì phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Thị uỷ thành lập 10 Đoàn kiểm tra, giám sát việc quán triệt học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW tại 35 cấp ủy và đơn vị trực thuộc; qua kiểm tra đã kịp thời uốn nắn những thiếu sót…

Ban Tuyên giáo Thị ủy Bỉm Sơn đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vu Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơquan, đơn vị nhân rộng các làm mới, sáng tạo hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Nhiều đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, nhất là trong ngành giáo dục, lực lượng vũ trang phối hợp với Quân Đoàn I, Lữ Đoàn 368, Sư Đoàn 390 đã tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, giao lưu, làm sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội thảo, thảo luận, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn, những việc làm cụ thể để học và làm theo Bác, để nhân rộng, tạo sức lan tỏa từ các điển hình tiêu biểu, như: Đảng bộ, chi bộ các nhà trường thường xuyên nêu gương “người tốt”, “việc tốt”, thi đua là theo lời Bác trong sáng thứ hai Chào cờ hằng tuần. Trường THPT Lê Hồng Phong tôn vinh giáo viên tận tình với học sinh, ngày chủ nhật và ngoài giờ tự nguyện dạy thêm cho các em không thu tiền; tổ chức tuyên truyền Chỉ thị 05 dưới hình thức sân khấu hóa, giao lưu, học hỏi thi đua giữa 3 trường THPT Lê Hồng Phong, THPT Thạch Thành, THPT Vĩnh Lộc trong tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05. Đảng bộ Bệnh viện Đa khao Bỉm Sơn làm theo lời Bác quyết tâm thực hiện tốt 12 điều y đức. Đảng bộ xã Hà Lan, xã Quang Trung tổ chức cho các chi bộ sinh hoạt chuyên đề đảng viên gương mẫu làm theo lời Bác đi đầu trong “dồn điền đổi thửa”, đổi ruộng tốt cho bà con nông dân, xung phong nhận ruộng xấu về mình để cải tạo và canh tác, nhường hàng ngàn m2 đất ở để làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ các phường Đông Sơn, Ngọc Trạo, Phú Sơn, Lam Sơn, tôn vinh các điển hình cán bộ, đảng viên, công dân gương mẫu đi đầu trong giải phóng mặt bằng xây dựng để thu hút các án đầu tư, trong xây dựng đường phố, chợ, siêu thị kiểu mẫu. Đảng bộ các cơ quan hành chính, sự nghiệp, công an, tư pháp tôn vinh, biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ,... tận tụy với nhân dân “là công bộ của dân”; tuyên dương các chiến sỹ đội cảnh sát giao thông thị xã Bỉm Sơn trả lại túi tiền cùng đá quý và giấy tờ của du khách người Hải Phòng đến Bỉm Sơn - Thanh Hóa thăm quan vãn cảnh Đền Chín Giếng đánh rơi, trị giá gần 2 tỷ đồng...

Những năm qua, Thị ủy Bỉm Sơn đã quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị, trường học theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI, XII. Sau quán triệt, học tập Chỉ thị số 05, nhất là trong quá trình thực hiện, Ban Tuyên giáo Thị ủy luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy coi trọng việc “làm theo”. Qua sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm hằng năm, đến nay không chỉ trong cán bộ, đảng viên, mà cả trong quần chúng nhân dân nhận thức được nâng lên rõ dệt, nhận thức thống nhất với hành động. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở thị xã Bỉm Sơn đã và đang thực sự đi vào cuộc sống. Bỉm Sơn hôm nay không còn những điểm nóng phức tạp kéo dài như một số năm trước đây. Chợ Bỉm Sơn đã được chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty Cổ phần và xây dựng mới thành công, đang đi vào hoạt động kinh doanh hiệu quả; kinh tế - xã hội địa bàn ngày càng phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thân của nhân dân ngày một nâng cao,... diện mạo của một thành phố công nghiệp đã hình thành.

Mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã Bỉm Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành “thành phố đáng sống”, thành đô thị vị kiểu mẫu, góp phần cùng với Đảng bộ và nhântrong tỉnh xây dựng “Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 71 năm khi Người lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa là còn hết sức nặng nề. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, học tập và tổ chức thực hiện ngày càng nghiêm túc Chỉ thị số 05 Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã và đang tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hành động của tập thể, đặc biệt là “Cam kết tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện” về phong cách, tác phong của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2018. Trọng tâm là: Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; khéo dùng người; trọng dụng người có năng lực, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), sát thực với chức trách, nhiệm vụ được giao... Bởi chỉ có nêu gương, chỉ có khi nào cán bộ thực sự là “đầy tớ của nhân dân”, “cán bộ là công bộ của dân”, “điều gì có lợi cho dân thì cố gắng mà làm”, “cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh”,... thì việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mới thực sự có giá trị và tác dụng đích thực.

Lê Văn Tuấn - UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy